Privacy policy werving en selectie

Versie 31 mei 2022

Dit is de privacyverklaring van BLOCK CONSULTING BV, ook gekend als “Bridge2IT”, met haar maatschappelijke zetel gevestigd te 1081 Koekelberg (België), Belgische Onafhankelijkheidslaan 107, bus 2, met ondernemingsnummer 0661.849.014, RPR Brussel-Nederlandstalig en geregistreerd als arbeidsbemiddelingskantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder identificatienummer 20276-405-20220506, www.brige2IT.be, Contact@Bridge2IT.be.

Block Consulting BV (verder vermeldt onder zijn commerciële benaming als “Bridge2IT” (of ‘wij’) respecteert en beschermt de privacy van haar kandidaten en cliënten. Deze privacyverklaring legt uit waarom en hoe Bridge2IT persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens zijn eigenlijk alle gegevens die in verband staan met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Een ‘identificeerbare persoon’ is een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden aan de hand van een nummer of aan de hand van één of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Deze privacyverklaring is van toepassing op kandidaat-werknemers, sollicitanten, zelfstandige freelancers die op Bridge2IT een beroep wensen te doen.

Daarnaast is deze privacyverklaring eveneens van toepassing iedere relatie tussen Bridge2IT en haar klanten, prospecten en leveranciers.

1. Algemene beginselen die we hanteren
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens op een verantwoordelijke, rechtmatige duidelijk en transparante wijze zoals omschreven in deze policy.
 • Wij verzamelen jouw gegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die verband houden met het verstrekken van onze diensten, d.i. een arbeidsbemiddeling tussen sollicitant en potentiële werkgever, freelancer en potentiële opdrachtgever, etc.
 • Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw potentiële tewerkstelling of opdracht.
 • Wij gebruiken jouw gegevens zoals beschreven in deze privacy policy.
 • Wij bewaren deze gegevens enkel zolang wij deze nodig achten of wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
 • Wij zullen voor een passende beveiliging van jouw gegevens zorgen waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onwettelijke verwerking, onopzettelijk verlies of vernietiging.
 • Wij zullen jouw gegevens enkel buiten de EU/EER overmaken in situaties waarin dit toegelaten is en op zo een manier dat deze gegevens op passende wijze worden beschermd.
 • Wij gaan ervan uit dat de gegevens die je aan ons verstrekt correct en waarheidsgetrouw zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij jou als sollicitant.
2. Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen

We kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen telkens wanneer deze noodzakelijk zijn in het kader van de vooropgestelde doeleinden:

 

 • jouw identificatiegegevens, waaronder jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer
  • jouw foto
  • jouw geslacht
  • jouw burgerlijke status (gehuwd, samenwonend, ..)
 • aantal personen ten laste
 • informatie uit jouw CV met inbegrip van studies en eerdere tewerkstelling
 • referenties van vorige werkgevers of anderen
 • documenten met betrekking tot jouw recht om in België te werken
 • jouw rijbewijs en paspoortgegevens (inclusief kopieën ervan), indien relevant
 • jouw rijksregisternummer
 • jouw huidige en vorige functiebenamingen, functiebeschrijving, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden met betrekking tot jouw tewerkstelling
 • opleidingsinformatie
 • eventueel andere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld over jouw gezondheid) wanneer dit relevant is voor jouw potentiële tewerkstelling of wanneer je ons deze zelf verstrekt.
3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens

Wij verzamelen grotendeels gegevens rechtstreeks van jou verkregen tijdens het opvragen van een offerte, het sluiten van een overeenkomst, het sollicitatieproces, inclusief informatie die wordt verstrekt op een eventueel CV, in een begeleidend schrijven of in notities die door ons team worden gemaakt tijdens een sollicitatiegesprek. Verdere informatie wordt rechtstreeks van jou ontvangen wanneer je formulieren invult ter voorbereiding op jouw tewerkstelling. In sommige gevallen vragen wij gegevens over jou bij derden, zoals uitzendkantoren en eerdere werkgevers.

 

Wij krijgen, in functie van de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd, verdere informatie van externe partijen die bij het sollicitatieproces worden betrokken om jouw vaardigheden en geschiktheid voor de functie te controleren.

 

We houden ons ook het recht voor om jouw professionele referenties te controleren bij vorige werkgevers, alsook jouw online aanwezigheid op sociale media en andere publiek beschikbare kanalen te controleren, wanneer dit relevant is voor de functie.

 

Indien u een klant of leverancier bent, verkrijgen we gegevens van uzelf of uw onderneming. Het is daarnaast ook mogelijk dat we gegevens verzamelen via de sociale media of via publiek beschikbare bronnen, zoals de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens en wij zullen onze gegevens vervolgens aanpassen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die verouderd is, of voor enige onnauwkeurige verwerking van jouw gegevens, wanneer je ons niet op de hoogte hebt gesteld van de huidige of correcte informatie.

4. Doeleinden en rechtvaardigingsgronden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in lijn met de privacy reglementering met volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 

 

 • Om onze overeenkomst uit te voeren en/of onze diensten te kunnen leveren;
 • Om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (bv. om jouw geschiktheid voor een functie te beoordelen en onze reputatie als onderneming niet in gedrang te brengen)
 • Om onze wettelijke verplichtingen uit te voeren (bv. na te gaan of je over de correcte vergunningen beschikt om in België te mogen werken, etc.)
 • Om jouw belangen te behartigen (bv. om jouw noden in te schatten met betrekking tot gezondheid en veiligheid);Om onze overeenkomst uit te voeren;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen; of
 • Met jouw toestemming.

 

Voorbeelden van andere manieren waarop jouw gegevens verwerkt worden of worden gebruikt:

 

 • Om te kunnen antwoorden op vragen die via onze website aan ons werden verstuurd;
 • Om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen, vacatures, opdrachten, etc. die openstaan, waarvan wij kennis hebben en wij ervan uitgaan dat u een geschikt profiel heeft;
 • Om u in contact te brengen met potentiële opdrachtgevers of werkgevers;
 • ….
5. Bijzondere gegevenscategorieën

Wij verwerken uitzonderlijk bijzondere gegevenscategorieën in overeenstemming met de strenge regelgeving. Deze gegevens kunnen betrekking op jouw gezondheid, geslacht, etnische afkomst, religie en vakbondslidmaatschap.

 

Meestal zullen wij deze bijzondere gegevenscategorieën verwerken in de volgende omstandigheden:

 

 • je hebt uitdrukkelijke toestemming gegeven voor deze verwerking
 • wij moeten deze gegevens verwerken met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • wij zijn verplicht deze data te verwerken om redenen van substantieel openbaar belang;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je hebt de gegevens zélf al publiek gemaakt.

 

Wij hebben jouw toestemming niet nodig als wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke verplichtingen uit te voeren.. Wij kunnen jouw toestemming vragen om ons toe te staan bepaalde bijzondere gegevens te verwerken wanneer wij geen andere wettelijke basis hebben voor de verwerking ervan en je zult volledig geïnformeerd worden over de doeleinden van deze verwerking. Zoals in alle gevallen waarin we jouw toestemming vragen, heb je volledige controle over jouw beslissing om toestemming te geven of te onthouden en er zullen geen gevolgen zijn wanneer toestemming wordt onthouden. Toestemming met betrekking tot deze categorie van verwerkingen kan te allen tijde worden ingetrokken en er zullen geen gevolgen zijn wanneer de toestemming wordt ingetrokken, dit onverminderd de rechtmatigheid van verwerkingen voorafgaandelijk aan je intrekking.

6. Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

Bridge2IT maakt geen gebruik van profiling of enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen/ strafblad

Wij vragen enkel gegevens over strafrechtelijke veroordelingen indien een blanco strafregister verplicht is gezien de aard van jouw functie en enkel wanneer dit wettelijk toegelaten is. Hiertoe kan je verzocht worden om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen, wij houden hiervan echter geen kopie bij.

8. Indien u ons géén gegevens verschaft

Indien je ons niet de nodige gegevens verschaft om onze verplichtingen uit te voeren, is het mogelijk dat dit ons in bepaalde situaties zal verhinderen jouw tewerkstelling te bevestigen, of onze diensten uit te voeren, gelet op onze wettelijke verplichtingen. We denken hier, voor de sollicitanten, bijvoorbeeld aan het recht om in België te mogen werken en het hebben van een verblijfsvergunning.

9. Delen van jouw gegevens

Jouw gegevens zullen worden gedeeld met andere werknemers, aangestelden en bestuurders van Bridge2IT of gebeurlijk verbonden ondernemingen in de zin van art. 1:20 WVV, indien en voorzover dit nodig is voor een sollicitatie en/of de tewerkstelling, of voor de uitvoering van onze diensten.  Hun toegang tot deze persoonsgegevens gebeurt steeds onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke. Jouw gegevens als sollicitant kunnen ook gedeeld worden met derden, zoals onze cliënten, (potentiële) werkgevers of opdrachtgevers, of onze professionele adviseurs, zoals een assessment center, om ons in staat te stellen om de sollicitatieprocedure te voeren en om aan onze verplichtingen naar jou toe te voldoen. Jouw gegevens als prospect of cliënt kunnen ook gedeeld worden met onze leveranciers of personen die voor ons zakelijke diensten uitvoeren.

 

Gegevens worden enkel gedeeld met derden met wie wij een contractuele relatie hebben die verplichtingen omvat om jouw gegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit, veiligheid en rechtmatige verwerking ervan te verzekeren. Bij bedrijfsoverdracht, structuurwijziging, verkoop van activa, fusie of gelijkaardige kunnen jouw gegevens worden overgemaakt, in lijn met de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gegevens zullen normaal niet worden gedeeld met derde landen, zijnde landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit, per uitzondering, wel gebeurt, zal enkel informatie worden gedeeld met landen waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat zij een afdoende beschermingsniveau bieden. Als het land niet voorkomt op de door de Europese Commissie goedgekeurde lijst, zal Bridge2IT de standaard contractuele clausules, zoals voorzien door de Europese Commissie en van tijd tot tijd gewijzigd, toepassen en zal zij erop waken dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien ter bescherming van uw persoonsgegevens.

10. Gegevensbescherming

Wij zijn verplicht om jouw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies of openbaarmaking, vernietiging en misbruik en hebben aangewezen processen en systemen om aan deze verplichting te voldoen (voor meer informatie kan je een kopie opvragen van ons IT- en apparaat- en gegevensbeschermingsbeleid).

 

In geval van een gegevenslek dat mogelijk kan resulteren in een risico voor de rechten en vrijheden van personen zal dit worden gerapporteerd aan de gegevensbeschermingsautoriteit binnen de 72 u nadat wij hiervan op de hoogte zijn.  Je wordt hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte gebracht.

11. Hoe lang houden wij jouw gegevens bij ?

Indien je het sollicitatieproces succesvol doorloopt, en je wordt aangeworven als werknemer of je krijgt een opdracht als freelancer aangeboden door een van onze klanten dan zal de informatie die je ons verschafte gedurende het sollicitatieproces worden overgedragen aan je nieuwe werkgever of opdrachtgever die deze gegevens zal verwerken in de (loon)administratie conform de bij hen/haar geldende privacy bepalingen. Bij ons zullen de gegevens verstrekt in het kader van het sollicitatieproces gedurende 2 jaar worden bewaard. CV’s en documenten van niet-weerhouden kandidaten wordt bijgehouden gedurende 2 jaar vanaf de datum van kennisgeving, tenzij je wenst dat deze langer bewaard worden.

 

De gegevens van onze cliënten en leveranciers houden wij tot 10 jaar na het einde van onze overeenkomst met hen bij.

 

In specifieke gevallen kan het nodig zijn dat wij jouw gegevens langer bewaren.  In dat geval zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen en jou laten weten wat de reden is van deze langere bewaartermijn.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

No decision that significantly affects you or your potential employment with us will be based solely on automated decision-making (where a decision is made by an electronic system without human involvement).

13. Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Je hebt de volgende rechten aangaande jouw persoonsgegevens:

 

 • om een kopie te krijgen van jouw persoonsgegevens samen met informatie over hoe en op welke basis die persoonsgegevens verwerkt worden
 • om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren (waaronder het recht om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen)
 • om jouw persoonsgegevens te wissen in beperkte omstandigheden waarin het niet langer noodzakelijk is in relatie tot het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt
  • de verwerking onwettig is maar je bezwaar hebt tegen het wissen van de persoonsgegevens
  • we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waar ze voor verzameld werden, maar deze wel vereist zijn voor de vaststelling, uitoefening en verdediging van een recht in rechte
 • om verwerking te betwisten welke wij gerechtvaardigd hebben op basis van een gerechtvaardigd belang
 • om bezwaar te maken tegen beslissingen die enkel en alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking of profilering
 • om een draagbare kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om een kopie overgedragen te krijgen aan een externe controller; of
 • om een kopie van of toegang tot beveiligingsmechanismen te krijgen onder welke jouw persoonsgegevens zijn overgedragen buiten de EER/EU, indien van toepassing.

 

Indien je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te gebruiken, heb je ook het onbeperkte recht deze toestemming weer in te trekken.  Jouw toestemming intrekken wil zeggen dat wij elke verwerking stopzetten van de gegevens waarvoor je ons eerder toestemming hebt verleend, dit vanaf het ogenblik van de intrekking. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van eerder verwerkingen.  Er zullen geen gevolgen zijn voor de intrekking van jouw toestemming.  In sommige gevallen, in geval van een wettelijke verplichting, zullen wij echter wel genoodzaakt zijn bepaalde gegevens verder te gebruiken.

 

Indien u van de hierboven beschreven rechten gebruik wil maken, contacteer ons dan via de contactgegevens zoals voorzien in art. 14 van deze privacyverklaring.

14. Informatie betreffende de verwerkingsverantwoordelijke

Block Consulting BV (‘Bridge2IT’), Belgische Onafhankelijkheidslaan 107 bus 2, 1081 Koekelberg met KBO-nummer 0661.849.014 is de verwerkingsverantwoordelijke. Het rekruteringsbeleid van deze verschillende vennootschappen wordt centraal aangestuurd, waardoor het beleid en de afhandeling eveneens voor alle vennootschappen dezelfde is.

 

Als je meer wilt weten over het uitvoeren van een van deze rechten of als je een vraag hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met dhr. Koenraad Block op volgende mailadres: Contact@Bridge2IT.be of via volgend telefoonnummer: +32 (0)471 26 11 22.

15. Een klacht indienen

Tevens heb je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

16. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Bridge2IT houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gebeurlijk wijzigingen worden aan jou meegedeeld en zijn vanaf deze mededeling van toepassing.

17. Deelbaarheid van deze verklaring

De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze privacyverklaring brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze privacyverklaring in het gedrang.

Bridge2IT

Registratie-/ erkenningsnummer:

20276-405-20220506

W.RE.1821; W.RS.1821; W.SI.1821

Ondernemingsnummer:

BE 0661.849.014

Copyright © 2023 Brige2IT