RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMERS EN DE WERKZOEKENDEN

Verplichtingen van de tewerkstellingsoperatoren

De ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft tot doel de werknemers en de werkzoekenden te beschermen.
Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten moet de tewerkstellingsoperator de volgende rechten
van de werknemers en werkzoekenden eerbiedigen:

 1. Werkzoekenden of werknemers geen arbeidsplaatsen aanbieden die in de volledige loop van de verstrekte dienst onbestaande zijn of indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
 2. De bepalingen van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling eerbiedigen.
 3. De werknemers of werkzoekenden niet het recht ontzeggen op vakbondsvrijheid en op sociaal overleg.
 4. De bepalingen naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
 5. Geen medische gegevens van de werknemer of werkzoekende inwinnen, die niet overeenstemmen met een vereiste verbonden aan de functie in de werkaanbieding, noch genetische testen verrichten of doen verrichten.
 6. Rechtstreeks noch onrechtstreeks, ten volle noch ten dele, financiële bijdragen opleggen aan de werknemers of de werkzoekenden, met uitzondering van de werving en selectie van kunstenaars of betaalde beroepssportbeoefenaars.
 7. Niet in plaats van de werkgever tussen te komen in de beslissing tot aanwerving van een werknemer of werkzoekende, tijdens de aan de aanwerving voorafgaande onderhandelingen noch in het personeelsbeheer van de werkgever.
 8. Het geldende arbeids- en sociale zekerheidsrecht en de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten eerbiedigen.
 9. De werknemer of werkzoekende in het kader van de arbeidsbemiddeling niet onderwerpen aan een exclusiviteitsbeding noch aan enige andere voorwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks daarop zou neerkomen.
 10. De werknemer of werkzoekende in het kader van de geleverde diensten niet onderwerpen aan de verplichting om in één of andere handelszaak of onderneming aankopen of uitgaven te doen.
 11. Juiste, volledige en tijdige informatie verstrekken aan de werknemer of werkzoekende betreffende de arbeidsbemiddelingsactiviteiten en de aard van de dienstbetrekking.
 12. Indien de diensten van uitzendarbeid niet de enige vorm van arbeidsbemiddeling is die de tewerkstellingsoperator aanbiedt, aan zowel de werknemer, de werkzoekende als de opdrachtgevers duidelijk maken welke activiteit – uitzendarbeid of een andere vorm van arbeidsbemiddeling – wordt aangeboden.
 13. Indien hij een uitzendbureau is, de taalwetten in arbeidsbetrekkingen naleven ten aanzien van de werkzoekenden.
 14. Op zijn verzoek inzage verlenen aan de werknemer of werkzoekende in zijn of over hem opgeslagen gegevens en een afschrift of samenvatting van zijn dossier bezorgen na beëindiging van de bemiddelingsopdracht.
 15. Op zijn verzoek de werknemer of werkzoekende die gebruik maakt van zijn diensten een getuigschrift overhandigen met vermelding van datum en uur van aanmelding.
 16. De werknemer of werkzoekende schriftelijk op de hoogte brengen van de beslissing die over hem genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt de tewerkstellingsoperator uitdrukkelijk de redenen. Op zijn verzoek heeft de werknemer of werkzoekende recht op inlichtingen over de uitslagen van alle afgelegde testen
  en proeven.
 17. Bij gebruik van persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische testen, deze te laten verrichten of afnemen door of onder gezag of verantwoordelijkheid van een gediplomeerde psycholoog.

Tewerkstellingsoperatoren die de voormelde verplichtingen niet naleven, kunnen ze worden beboet en gestraft.
De geregistreerde aangifte van de andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling kan worden geannuleerd.

De tewerkstellingsoperator Bridge2IT verbindt er zich toe deze verplichtingen na te leven.
Naam van de wettelijke vertegenwoordiger en functie: Koenraad Block, Bestuurder.
Gedaan te Brussel op 1 mei 2022

 

Waar kunnen werknemers of werkzoekenden die het slachtoffer
menen te zijn van een inbreuk terecht?

Klacht indienen 

De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van de ordonnantie van 14 juli  2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en  haar uitvoeringsbesluiten. Klachten kunnen er worden ingediend :  

            Brussel Economie en Werkgelegenheid  

            Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie  

            Sint-Lazarusplein 2 

            1035 Brussel  

 • schriftelijk
 • tel. : 02 800 35 00
 • fax : 02 800 38 07
 • e-mail : gwi@sprb.irisnet.be 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de  vermeende inbreuk is. Een anonieme klacht wordt onontvankelijk verklaard. Alleen klachten op naam  worden behandeld. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.  

Hulp voor slachtoffers van discriminatie  

Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, heeft ACTIRIS een loket geopend dat personen die  menen slachtoffer te zijn van discriminatie onthaalt, ondersteunt en begeleidt. Het gaat om een  samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.  

 

Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving  

    Agentschap ACTIRIS Brussel

    Antwerpselaan, 26

    1000 Brussel

    infodiscriminatie@actiris.be

    Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u15: vrije toegang.

    Elke namiddag, behalve donderdag: na afspraak (tel: 02 505 78 78). 

Bridge2IT

Registratie-/ erkenningsnummer:

20276-405-20220506

W.RE.1821; W.RS.1821; W.SI.1821

Ondernemingsnummer:

BE 0661.849.014

Copyright © 2023 Brige2IT