Block Consulting : algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. de diensten door Block Consulting BV (commerciële benaming : “Bridge2IT”), tot werving en selectie van personeel en/of medewerkers. De gebeurlijke algemene voorwaarden van de cliënt worden nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 : Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

  • Het arbeidsbemiddelingsbureau : Block Consulting BV, gekend in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0661.849.014 en maatschappelijke zetel te Belgische Onafhankelijkheidslaan 107 bus 2, 1081 Koekelberg, met commerciële benaming “Bridge2IT” en vestigingseenheid te Kunstlaan 56, 1000 Brussel en geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder identificatienummer 20276-405-20220506,
  • De cliënt : de werkgever-opdrachtgever die beroep doet op Block Consulting BV voor werving en selectie van een kandidaat-werknemer.
  • De kandidaat : de kandidaat die door Block Consulting BV wordt voorgesteld met het oog op invulling van de bij de cliënt openstaande vacature.
Artikel 3 : Offertes

Alle door het arbeidsbemiddelingsbureau gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

Aan de gedane offerte of aanbieding kan geen recht meer worden ontleend indien de kandidaat waarop deze betrekking heeft ondertussen niet langer beschikbaar is ingevolge het vinden van een andere dienstbetrekking.

Artikel 4 : Informatieverplichting

Het is aan de cliënt om alle informatie welke redelijkerwijs in het belang kan zijn in het kader van de bemiddeling, tijdig aan het arbeidsbemiddelingsbureau te verstrekken, waaronder o.a., doch niet beperkend, een niet-concurrentiebeding of niet-afwervingsbeding waardoor de cliënt is gebonden en dus van invloed kan zijn op een eventuele aanwerving.

 

In het kader hiervan verbindt de cliënt zich ertoe om binnen een redelijke termijn nadat een kennismakingsgesprek met een door het arbeidsbemiddelingsbureau voorgestelde kandidaat heeft plaatsgevonden daarvan verslag uit te brengen aan het arbeidsbemiddelingsbureau.

 

Wanneer de cliënt de kandidaat een voorstel doet om bij hem in dienst te treden of een samenwerking van eender welke zin (arbeidsovereenkomst, via uitzendarbeid, in het kader van een zelfstandige samenwerking, etc.) op te starten, dient zij het arbeidsbemiddelingsbureau hiervan onverwijld, en uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen, op de hoogte te brengen van dit aanbod, de reactie van de kandidaat en het gevolg dat hieraan wordt gegeven.

Artikel 5 : Verplichtingen cliënt

De cliënt verbindt zich ertoe om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de door het arbeidsbemiddelingsbureau voorgestelde kandidaten. Ten allen tijde zal de cliënt ervoor zorgen dat de informatie die door de kandidaat werd verstrekt vertrouwelijk en conform de geldende bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zal worden behandeld en verwerkt.

 

Ten allen tijde verbindt de cliënt zich ertoe de kandidaten zonder discriminatie te behandelen.

Artikel 6 : Bemiddelingsvergoeding

De cliënt zal de bemiddelingsvergoeding betalen zoals bepaald in de dienstverleningsovereenkomst tussen de cliënt en het arbeidsbemiddelingsbureau. De honoraria van het arbeidsbemiddelingsbureau worden vastgesteld conform de in het bedrijf gangbare tarieven.

 

Als de cliënt, voor een bepaalde opdracht, beslist om meerdere van de door het arbeidsbemiddelingsbureau voorgestelde kandidaten aan te werven (of ermee samen te werken) dan diegene die bij de aanvang van de opdracht oorspronkelijk werden voorzien, zal de cliënt aan het arbeidsbemiddelingsbureau de in de bemiddelingsovereenkomst voorziene bemiddelingsvergoeding betalen voor elke geplaatste kandidaat en dit volgens de in deze algemene voorwaarden voorziene modaliteiten.

Artikel 7 : Facturatie

De facturen van het arbeidsbemiddelingsbureau zijn betaalbaar bij ontvangst. Eventuele kosten die het gevolg zijn van een betaling, zijn kosten van inning ten laste van de cliënt.

 

Het arbeidsbemiddelingskantoor behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijk afgesproken prijs te wijzigen wanneer het voorwerp van de opdracht of het gezochte kandidaten-profiel wordt gewijzigd, dan wel als gevolg van gewijzigde wetgeving, dan wel als gevolg van prijswijzigingen door toeleveranciers van het arbeidsbemiddelingsbureau, dan wel als gevolg van wijzigingen in haar kosten.

Artikel 8 : Betwisting factuur

Alle klachten betreffende de facturen moeten het arbeidsbemiddelingsbureau bereiken binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Klachten worden gemotiveerd en aangetekend verstuurd. Wanneer geen klacht wordt ontvangen binnen deze termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Artikel 9 : Laattijdige betaling factuur

9.1

Bij gebreke aan een integrale betaling binnen de maand na  verzending van de factuur is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12%.

 

9.2

Eveneens zal bij wanbetaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10%, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van het arbeidsbemiddelingsbureau om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar schade groter zou zijn.

 

9.3
Het arbeidsbemiddelingsbureau behoudt zich het recht voor om het wervings-en selectiecontract als ontbonden te beschouwen lastens de cliënt wanneer de cliënt zijn verplichtingen (wettelijke en contractuele verplichtingen) in het kader van dit contract niet nakomt. In deze situatie zal er noch een schadevergoeding, noch enige andere vergoeding van welke aard ook, door het arbeidsbemiddelingskantoor verschuldigd zijn. De cliënt is gehouden alle schade die in dit verband zou kunnen ontstaan aan het arbeidsbemiddelingskantoor te vergoeden, alsook alle openstaande vergoedingen te voldoen.

Artikel 10 : Stopzetting van de samenwerking

Wanneer de overeenkomst door de cliënt eenzijdig wordt beëindigd, is deze een schadevergoeding verschuldigd aan het arbeidsbemiddelingsbureau die overeenstemt met het bedrag van de facturen die het arbeidsbemiddelingsbureau zou hebben gefactureerd als het contract niet zou zijn beëindigd, tenzij de cliënt kan aantonen dat er sprake is van een grove nalatigheid in hoofde van het arbeidsbemiddelingsbureau, dit onverminderd de verplichting van de cliënt op de openstaande facturen en prestaties eveneens te voldoen.

 

Het arbeidsbemiddelingsbureau behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer de werkelijke schade de voormelde vergoeding overstijgt.

Artikel 11 : Aanwerving kandidaat-werknemer na stopzetting van het wervings-en selectiecontract

Indien de kandidaat die door het arbeidsbemiddelingsbureau aan de cliënt wordt voorgesteld, niet wordt weerhouden of indien de kandidaat de werkaanbieding van de cliënt afwijst of beslist de arbeidsbemiddeling te stoppen, en hij nadien, binnen een termijn van 18 maanden na de voorstelling van de kandidatuur, door de cliënt, of een verbonden onderneming in de zin van art. 1:20 WVV, toch wordt aangeworven via een arbeidsovereenkomst, of eender welke vorm van samenwerking tussen de kandidaat en de cliënt, dan wel de verbonden onderneming zou worden opgestart, zal de cliënt ertoe gehouden zijn aan het arbeidsbemiddelingsbureau de bemiddelingsvergoeding zoals bepaald in de dienstverleningsovereenkomst te betalen.

Artikel 12 : Afwerving

Het arbeidsbemiddelingskantoor verbindt zich ertoe om gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van de wervings- en selectieopdracht zich ervan te onthouden werknemer(s) van de cliënt te benaderen met de intentie deze voor te stellen aan een andere werkgever. Dit artikel is niet van toepassing indien de werknemer zelf contact opneemt met de cliënt met als doel elders een functie te willen aanvaarden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1
Het arbeidsbemiddelingskantoor is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis. Dit heeft tot gevolg dat geen garantie kan worden gegeven m.b.t. het resultaat van de opdracht.

 

13.2
Het arbeidsbemiddelingsbureau neemt bij de selectie van de kandidaten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om zich te vergewissen van de geschiktheid van de kandidaat en een zelfstandig oordeel betreffende zijn of haar bekwaamheid te vormen.

 

Wanneer na aanwerving blijkt dat de kandidaat niet geschikt is om de functie te vervullen zoals vooropgesteld door de cliënt, zal het arbeidsbemiddelingsbureau hiervoor niet aansprakelijk zijn, tenzij de cliënt kan aantonen dat er sprake was van een grove nalatigheid in hoofde van het arbeidsbemiddelingsbureau. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid in hoofde van het arbeidsbemiddelingsbureau beperkt tot maximaal het betaalde factuurbedrag voor die bemiddelingsopdracht.

 

13.3

Het arbeidsbemiddelingsbureau is, onverminderd de voorgaande bepaling, in ieder geval slechts en enkel aansprakelijk voor haar opzet of zware fout, of voor deze van haar aangestelden, of voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de gebeurlijke overeenkomst tussen de cliënt en het arbeidsbemiddelingsbureau uitmaken, behoudens overmacht.

 

Indien het arbeidsbemiddelingsbureau aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare bewezen schade. Het arbeidsbemiddelingsbureau  is onder geen beding aansprakelijk voor de gevolgschade of de indirecte schade van welke aard, of door welke oorzaak, dan ook.

 

Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van het arbeidsbemiddelingsbureau steeds beperkt tot het bedrag waarvoor haar verzekering tussenkomt of indien de verzekering van het arbeidsbemiddelingsbureau het voorval niet zou dekken, tot maximaal de effectief betaalde facturen voor de betrokken bemiddelingsopdracht.

 

13.4
Onverminderd het voorgaande, is het arbeidsbemiddelingsbureau op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via haar bemiddeling werden aangeworven (in eender welke hoedanigheid : in het kader van een arbeidsovereenkomst, een zelfstandig samenwerkingsverband, etc.).

 

13.5
De cliënt vrijwaart het arbeidsbemiddelingskantoor integraal tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 14. Gegevensbescherming

Het arbeidsbemiddelingsbureau streeft ernaar om zich te houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Op welke wijze het arbeidsbemiddelingsbureau persoonsgegevens verwerkt, wordt bepaald in haar privacyverklaring, welke van toepassing is op iedere relatie tussen de cliënt en het arbeidsbemiddelingsbureau. Deze privacyverklaring van het arbeidsbemiddelingsbureau is te raadplegen op www.Bridge2IT.be.

Artikel 15. Deelbaarheidsbepaling

Indien enige bepaling of deel ervan van deze algemene voorwaarden van het arbeidsbemiddelingsbureau niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat niet-afdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen het arbeidsbemiddelingsbureau en de cliënt te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Een afwijking door het arbeidsbemiddelingsbureau van deze algemene voorwaarden zal nooit als een afstand ervan kunnen beschouwd worden.

Artikel 16. Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door het arbeidsbemiddelingsbureau. Gebeurlijk wijzigingen zullen aan de cliënt meegedeeld worden alvorens zij van toepassing zijn.

Article 17. Applicable law & Competent court

De relatie en/of overeenkomsten tussen de cliënt en het arbeidsbemiddelingskantoor worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn hiervoor de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel (België) alleen en exclusief bevoegd. De rechtstaal zal steeds het Nederlands zijn.

Bridge2IT

Registratie-/ erkenningsnummer:

20276-405-20220506

W.RE.1821; W.RS.1821; W.SI.1821

Ondernemingsnummer:

BE 0661.849.014

Copyright © 2023 Brige2IT